Yhdistys

Tietoa yhdistyksestä

Saimaan Latu on perustettu Lappeenrannassa 2.10.1951 Suomen Ladun jäsenyhdistykseksi. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on hiihdon ja muun ensisijaisesti luonnossa tapahtuvan kunto- ja virkistysliikunnan ja retkeilyn yleistäminen kansan tavaksi. Jäsenmäärä 2009 Saimaan Ladussa on noin 1800 henkilöä.

Saimaan Latu Ry:n säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikkaYhdistyksen nimi on Saimaan Latu ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta

 

2. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Latu ry:n jäsenyhdistyksenä toimia hiihdon ja muun ensisijaisesti luonnossa tapahtuvan kunto- ja virkistysliikunnan ja retkeilyn yleistämiseksi kansan tavaksi.

 

3. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen

 • Hankkii tutkittua kuntoliikuntatietoutta ja tekee tunnetuksi ympärivuotisen liikunnan harjoittamisen merkitystä ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle.
 • Jakaa hiihdon, retkeilyn ja muun kunto- ja virkistysliikunnan käytännöllistä tietoutta sekä edistää ulkoilukulttuuria, ulkoilun hyviä tapoja ja luonnonsuojelua.
 • Tekee hiihdon ja muun luonnossa tapahtuvan liikunnan harjoittamisen edellytyksenä kehitettäviä aloitteita, esityksiä kja suunnitelmia sekä osaltaan toteuttaa niitä.
 • Harjoittaa toiminta-ajatukseen sisältyvää tiedotustoimintaa.
 • Järjestää koulutus- ja valistustilaisuuksia, tempauksia sekä ulkoiluleirejä ja vaelluksia.
 • harjoittaa yhteistoimintaa samoja tarkoitusperiä palvelevien koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa.
 • Hankkii ja ylläpitää toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja laitoksia.
 • Harjoittaa aatteellisen toimintansa tukemiseksi majoitus- ja ravitsemusliikettä ja tavanomaista kioskikauppaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

 

4. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistyksen jäsenet ovat:

 • Varsinaisia jäseniä
 • Kannattajajäseniä, joko henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä tai säätiöitä
 • Kunniajäseniä
 • Kunniapuheenjohtajia

 

5. Kunniajäsenet

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

 

6. Jäsenmaksut

Varsinaiset- sekä kannattajajäsenet maksavat yhdistykselle vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmillä. Kannattajajäsenmaksun alaraja päätetään vuosittain syyskokouksessa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

 

7. Eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai toistuvista kehotuksista huolimatta laiminlyö jäsenvelvoitteiden täyttämisen, voi hallitus jäsenyydestä erottaa.

Päätökseen voi erotettu hakea kirjallisesti muutosta yhdistyksen kokouksessa. Muutoksenhakuaikaa on neljätoista (14) vuorokautta siitä päivästä, jolloin erottamispäätös on kirjeitse tullut asianomaisen tietoon. Muutoksenhakukirjelmä on jätettävä hallitukselle.

 

8. Toimielimet

Yhdistyksen toimieliminä ovat varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset ja hallitus.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous.
Kevätkokous pidetään vuosittain helmi-huhtikuussa.

Päätettävät asiat:

 • Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus päättyneeltä toimintakaudelta.
 • Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Syyskokous pidetään vuosittain syys- marraskuussa.

Päätettävät asiat:

 • Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
 • Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista sekä matkakulujen korvausperusteista.
 • Määrätään jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle.
 • Valitaan kaksi (2) vuotiskaudeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
 • Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
 • Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä.
 • Valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
 • Nimetään tarpeelliseksi katsottavat toimikunnat ja työryhmät.
 • Päätetään miten yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

10. Ylimääräiset kokoukset

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.
Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun sitä edellä mainituin tavoin on pyydetty.

 

11. Kokouskutsut

Kaikista yhdistyksen kokouksista on hallituksen annettava tieto jäsenilleen vähintää seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen pitämistä joko kirjeellisesti tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Yhdistyskokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

 

12. Asioiden käsittely kokouksissa

Äänestykset, jotka koskevat muita kuin sääntöjen muutosehdotuksia ja yhdistyksen purkamista, ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

13. Hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostaa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä, sekä kaksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä.
Varsinaisista jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätöksenteossa noudatetaan soveltuvin osin kohdan 12 määräyksiä.

 

14. Hallituksen tehtävät

Johtaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa.
Valitsee vuosittain keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajan sekä valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
valitsee yhdistyksen edustajan/t Suomen Latu ry:n sekä muihin kokouksiin ja määrittelee, kuinka yhdistyksen äänimäärä jaetaan edustajien kesken.
Hoitaa yhdistyksen omaisuutta.
Hyväksyy ja erottaa yhdistyksen jäsenet sääntöjen mukaisesti ja pitää jäsenluetteloa.
Kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, käsittelee niille esiteltävät asiat ja huolehtii päätösten toimeenpanosta sekä valitsee toimikuntien ja työryhmien puheenjohtajat sekä jäsenet.
Hyväksyy yhdistyksen sitovat sopimukset, ellei niiden hyväksyminen kuulu yhdistyksen kokoukselle.
Päättää talousarvion rajoissa yhdistyksen tiedotustoiminnasta.
Edustaa yhdistystä sitä koskevissa asioissa sekä hoitaa kaikki ne toimenpiteet, joita yhdistyksen etu vaatii.

 

15. Pöytäkirjat

Yhdistyksen kokouksista, hallituksen ja toimikuntien ja työryhmien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.
Pöytäkirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri ja ne tarkistetaan heti, seuraavassa kokouksessa tai kahden (2) valitun pöytäkirjan tarkastajan toimesta.

 

16. Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan tilejä ja toimintaa tarkastamaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen tilit ja toiminta, laatia niistä kirjallinen lausunto ja jättää se hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle esitettäväksi.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

17. Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi sihteerin tai sen toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.

 

18. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen varsinainen kokous. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muutosta tai purkamista on kannattanut vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muutos ja/tai yhdistyksen purkamisesityksestä on mainittava kokouskutsussa. Sääntöjen muutokset on alistettava Suomen Latu ry:n liittohallituksen hyväksyttäväksi.
Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneet varat jätettävä Suomen Latu ry:n talletettavaksi, kunnes vastaava rekisteröity yhdistys perustetaan. Ellei uutta yhdistystä perusteta kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun talletus on tehty, jäävät varat Suomen Latu ry:n käytettäväksi näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

 

19. Yhdistyslain noudattaminen

Näiden sääntöjen lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain sääntöjä ja määräyksiä.